PointCollection.ICollection<Point>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Windows::Point>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Point>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Point>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of Point).IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli PointCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the PointCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection<T> interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an ICollection<T> interface.

Dotyczy

Zobacz też