PointCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Wartość zerowa Array , która odbiera skopiowane elementy z PointCollection .A zero-based Array that receives the copied items from the PointCollection.

index
Int32

Pierwsza pozycja w określonym Array do odebrania skopiowanej zawartości.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też