PointCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEnumerator() .For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt IEnumerator, który może służyć do iterowania po kolekcji.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy

Zobacz też