PointCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w PointCollection .The Object to locate in the PointCollection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Object znajduje się w; w PointCollection przeciwnym razie, false .true if the Object is found in the PointCollection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też