PointCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w PointCollection .The Object to locate in the PointCollection.

Zwraca

Int32

Indeks elementu value if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też