PointCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli PointCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the PointCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też