SolidColorBrush.DeserializeFrom(BinaryReader) Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę WPFWPF i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the WPFWPF infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public:
 static System::Object ^ DeserializeFrom(System::IO::BinaryReader ^ reader);
public static object DeserializeFrom (System.IO.BinaryReader reader);
static member DeserializeFrom : System.IO.BinaryReader -> obj
Public Shared Function DeserializeFrom (reader As BinaryReader) As Object

Parametry

reader
BinaryReader

Czytnik binarny, z którego ma zostać odczytany SolidColorBrush.The binary reader to read the SolidColorBrush from.

Zwraca

Deserializowane SolidColorBrush.The deserialized SolidColorBrush.

Dotyczy