CharacterHit.GetHashCode Metoda

Definicja

Służy jako funkcja skrótu dla CharacterBufferReference.Serves as a hash function for CharacterBufferReference. Jest to odpowiednie do użycia w algorytmach wyznaczania wartości skrótu i struktur danych, takich jak tabela skrótów.It is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32 Wartość, która reprezentuje kod skrótu dla bieżącego obiektu.An Int32 value that represents the hash code for the current object.

Dotyczy