TextRenderingMode Wyliczenie

Definicja

Definiuje Obsługiwane tryby renderowania dla tekstu.Defines the supported rendering modes for text.

public enum class TextRenderingMode
public enum TextRenderingMode
type TextRenderingMode = 
Public Enum TextRenderingMode
Dziedziczenie
TextRenderingMode

Pola

Aliased 1

Tekst jest renderowany przy użyciu wygładzania dwupoziomowego.Text is rendered with bilevel anti-aliasing.

Auto 0

Tekst jest renderowany przy użyciu najbardziej odpowiedniego algorytmu renderowania na podstawie trybu układu, który został użyty do sformatowania tekstu.Text is rendered with the most appropriate rendering algorithm based on the layout mode that was used to format the text.

ClearType 3

Tekst jest renderowany z najbardziej odpowiednim algorytmem renderowania ClearType na podstawie trybu układu, który został użyty do sformatowania tekstu.Text is rendered with the most appropriate ClearType rendering algorithm based on the layout mode that was used to format the text.

Grayscale 2

Tekst jest renderowany przy użyciu wygładzania w skali szarości.Text is rendered with grayscale anti-aliasing.

Uwagi

Algorytm antyaliasowania w skali szarości wybiera odpowiedni algorytm ClearType, aby uzyskać reprezentacje mapy bitowej dla symboli.The Grayscale anti-aliasing algorithm chooses the appropriate ClearType algorithm to get bitmap representations for the glyphs. Intensywność kanałów czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli piksela renderowanego tekstu jest wartością zielonego kanału w odpowiadającym pikselu reprezentacji symbolu mapy bitowej.The intensity of the red, green, and blue channels of a pixel of rendered text is the value of the green channel in the corresponding pixel of the bitmap representation of the glyph.

Dotyczy

Zobacz też