Transform.CloneCurrentValue Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalny klon tego Transform obiektu, tworząc głębokie kopie jego wartości.Creates a modifiable clone of this Transform object by making deep copies of its values. Ta metoda nie kopiuje odwołań do zasobów, powiązań danych ani animacji, chociaż kopiuje ich bieżące wartości.This method does not copy resource references, data bindings, or animations, although it does copy their current values.

public:
 System::Windows::Media::Transform ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.Transform CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.Transform
Public Function CloneCurrentValue () As Transform

Zwraca

Transform

Modyfikowalna Szczegółowa kopia bieżącego obiektu.A modifiable deep copy of the current object. IsFrozenWłaściwość sklonowanego obiektu jest false nawet wtedy, gdy IsFrozen Właściwość źródła ma wartość true .The IsFrozen property of the cloned object is false even if the IsFrozen property of the source is true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii obiektów tylko do odczytu Freezable .Use this method to produce modifiable copies of read-only Freezable objects. Dla wygody ta metoda zaciemnienia dziedziczonej wersji z silnie wpisaną implementacją.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Dotyczy