Transform.Identity Właściwość

Definicja

Pobiera transformację tożsamości.Gets an identity transform.

public:
 static property System::Windows::Media::Transform ^ Identity { System::Windows::Media::Transform ^ get(); };
public static System.Windows.Media.Transform Identity { get; }
member this.Identity : System.Windows.Media.Transform
Public Shared ReadOnly Property Identity As Transform

Wartość właściwości

Transform

Przekształcanie tożsamości.An identity transform.

Uwagi

Przekształcenie tożsamości (macierz tożsamości) o następującej konfiguracji:An identity transform (identity matrix) that has the following configuration:

11 00 00
00 11 00
00 00 11

Po zastosowaniu macierzy tożsamości nie zmienia ona obiektu.When you apply an identity matrix, it does not change the object. Jest to podobne do pomnożenia przez 1 .It is like multiplying by 1.

Dotyczy