Transform.TryTransform(Point, Point) Metoda

Definicja

Podejmuje próbę przekształcenia określonego punktu i zwraca wartość wskazującą, czy transformacja zakończyła się pomyślnie.Attempts to transform the specified point and returns a value that indicates whether the transformation was successful.

public:
 override bool TryTransform(System::Windows::Point inPoint, [Runtime::InteropServices::Out] System::Windows::Point % result);
public override bool TryTransform (System.Windows.Point inPoint, out System.Windows.Point result);
override this.TryTransform : System.Windows.Point * Point -> bool
Public Overrides Function TryTransform (inPoint As Point, ByRef result As Point) As Boolean

Parametry

inPoint
Point

Punkt do przekształcenia.The point to transform.

result
Point

Wynik transformacji inPoint .The result of transforming inPoint.

Zwraca

Boolean

true Jeśli inPoint został przekształcony; w przeciwnym razie, false .true if inPoint was transformed; otherwise, false.

Uwagi

W przeciwieństwie do Transform metody, ta metoda nie zgłasza wyjątku, jeśli transformacja nie powiedzie się.Unlike the Transform method, this method does not throw an exception if the transformation is unsuccessful.

Dotyczy