TranslateTransform.CloneCurrentValue Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalną kopię tego TranslateTransform obiektu, tworząc głębokie kopie swoich wartości.Creates a modifiable copy of this TranslateTransform object by making deep copies of its values. Ta metoda nie kopiuje odwołań do zasobów, powiązań danych i animacji, chociaż kopiuje ich bieżące wartości.This method does not copy resource references, data bindings, and animations, although it does copy their current values.

public:
 System::Windows::Media::TranslateTransform ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.TranslateTransform CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.TranslateTransform
Public Function CloneCurrentValue () As TranslateTransform

Zwraca

TranslateTransform

Modyfikowalna Szczegółowa kopia bieżącego obiektu.A modifiable deep copy of the current object. IsFrozenWłaściwość sklonowanego obiektu jest false nawet wtedy, gdy IsFrozen Właściwość źródła ma wartość true .The IsFrozen property of the cloned object is false even if the IsFrozen property of the source is true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii obiektów tylko do odczytu Freezable .Use this method to produce modifiable copies of read-only Freezable objects. Dla wygody ta metoda zaciemnienia dziedziczonej wersji z silnie wpisaną implementacją.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Dotyczy