TranslateTransform.Value Właściwość

Definicja

Pobiera Matrix reprezentację tego elementu TranslateTransform .Gets a Matrix representation of this TranslateTransform.

public:
 virtual property System::Windows::Media::Matrix Value { System::Windows::Media::Matrix get(); };
public override System.Windows.Media.Matrix Value { get; }
member this.Value : System.Windows.Media.Matrix
Public Overrides ReadOnly Property Value As Matrix

Wartość właściwości

Matrix

Macierz, która reprezentuje ten element TranslateTransform .A matrix that represents this TranslateTransform.

Dotyczy