Visual.FindCommonVisualAncestor(DependencyObject) Metoda

Definicja

Zwraca wspólny element nadrzędny dwóch obiektów wizualnych.Returns the common ancestor of two visual objects.

public:
 System::Windows::DependencyObject ^ FindCommonVisualAncestor(System::Windows::DependencyObject ^ otherVisual);
public System.Windows.DependencyObject FindCommonVisualAncestor (System.Windows.DependencyObject otherVisual);
member this.FindCommonVisualAncestor : System.Windows.DependencyObject -> System.Windows.DependencyObject
Public Function FindCommonVisualAncestor (otherVisual As DependencyObject) As DependencyObject

Parametry

otherVisual
DependencyObject

Obiekt wizualny typu DependencyObject.A visual object of type DependencyObject.

Zwraca

Wspólny element nadrzędny obiektu wizualizacji i otherVisual, jeśli taki istnieje; w przeciwnym razie null.The common ancestor of the visual object and otherVisual if one exists; otherwise, null.

Uwagi

obiekty 2D i 3W mogą mieć typowe elementy nadrzędne wizualizacji, dzięki czemu możliwe jest przekazanie Visual3D otherVisual.2D and 3D objects can have common visual ancestors, so it is possible to pass a Visual3D for otherVisual.

Dotyczy