Visual.IsAncestorOf(DependencyObject) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt wizualny jest elementem nadrzędnym obiektu wizualizacji podrzędnej.Determines whether the visual object is an ancestor of the descendant visual object.

public:
 bool IsAncestorOf(System::Windows::DependencyObject ^ descendant);
public bool IsAncestorOf (System.Windows.DependencyObject descendant);
member this.IsAncestorOf : System.Windows.DependencyObject -> bool
Public Function IsAncestorOf (descendant As DependencyObject) As Boolean

Parametry

descendant
DependencyObject

Wartość typu DependencyObject.A value of type DependencyObject.

Zwraca

true, jeśli obiekt wizualny jest elementem nadrzędnym descendant; w przeciwnym razie false.true if the visual object is an ancestor of descendant; otherwise, false.

Dotyczy