Visual.IsDescendantOf(DependencyObject) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt wizualny jest elementem potomnym obiektu wizualizacji nadrzędnej.Determines whether the visual object is a descendant of the ancestor visual object.

public:
 bool IsDescendantOf(System::Windows::DependencyObject ^ ancestor);
public bool IsDescendantOf (System.Windows.DependencyObject ancestor);
member this.IsDescendantOf : System.Windows.DependencyObject -> bool
Public Function IsDescendantOf (ancestor As DependencyObject) As Boolean

Parametry

ancestor
DependencyObject

Wartość typu DependencyObject .A value of type DependencyObject.

Zwraca

Boolean

true Jeśli obiektem wizualnym jest element podrzędny ancestor ; w przeciwnym razie, false .true if the visual object is a descendant of ancestor; otherwise, false.

Dotyczy