Visual.PointToScreen(Point) Metoda

Definicja

Konwertuje element Point reprezentujący bieżący układ współrzędnych Visual do Point współrzędnych ekranu.Converts a Point that represents the current coordinate system of the Visual into a Point in screen coordinates.

public:
 System::Windows::Point PointToScreen(System::Windows::Point point);
public System.Windows.Point PointToScreen (System.Windows.Point point);
member this.PointToScreen : System.Windows.Point -> System.Windows.Point
Public Function PointToScreen (point As Point) As Point

Parametry

point
Point

PointWartość, która reprezentuje bieżący system współrzędnych Visual .The Point value that represents the current coordinate system of the Visual.

Zwraca

Point

Przekonwertowana Point wartość we współrzędnych ekranu.The converted Point value in screen coordinates.

Uwagi

Użyj PointFromScreen metody, aby skonwertować Point Współrzędne ekranu do obiektu Point , który reprezentuje bieżący system współrzędnych Visual .Use the PointFromScreen method to convert a Point in screen coordinates into a Point that represents the current coordinate system of the Visual.

Dotyczy