Visual.RemoveVisualChild(Visual) Metoda

Definicja

Usuwa relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.Removes the parent-child relationship between two visuals.

protected:
 void RemoveVisualChild(System::Windows::Media::Visual ^ child);
protected void RemoveVisualChild (System.Windows.Media.Visual child);
member this.RemoveVisualChild : System.Windows.Media.Visual -> unit
Protected Sub RemoveVisualChild (child As Visual)

Parametry

child
Visual

Obiekt podrzędny elementu wizualnego do usunięcia z wizualizacji nadrzędnej.The child visual object to remove from the parent visual.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak zdefiniować niestandardowe wymagania dotyczące magazynu dla wizualnego elementu podrzędnego.The following example shows how to define custom storage requirements for a visual child. W przykładzie zastosowano AddVisualChild metody i, RemoveVisualChild Aby skonfigurować relację nadrzędny-podrzędny między wizualizacją nadrzędną a child .The example uses the AddVisualChild and RemoveVisualChild methods to sets up the parent-child relationship between the parent visual and child. Aby drzewo wizualne zostało prawidłowo wyliczone, w przykładzie przedstawiono przesłonięte implementacje GetVisualChild metody i VisualChildrenCount właściwości.In order for the visual tree to be enumerated correctly, the example provides overridden implementations of the GetVisualChild method and VisualChildrenCount property.

Uwaga

Chociaż można używać VisualCollection do tworzenia relacji nadrzędny-podrzędny między obiektami wizualnymi, bardziej wydajne jest zapewnienie własnej niestandardowej implementacji magazynu, gdy tylko jeden element podrzędny jest połączony z elementem nadrzędnym.Although it is possible to use VisualCollection to create parent-child relationships between visual objects, it is more efficient to provide your own custom storage implementation when only one child is linked to a parent.

// Create a host visual derived from the FrameworkElement class.
// This class provides layout, event handling, and container support for
// the child visual object.
public class MyVisualHost : FrameworkElement
{
  private DrawingVisual _child;

  public MyVisualHost(DrawingVisual drawingVisual)
  {
    _child = drawingVisual;
    this.AddVisualChild(_child);
  }

  public DrawingVisual Child
  {
    get
    {
      return _child;
    }

    set
    {
      if (_child != value)
      {
        this.RemoveVisualChild(_child);
        _child = value;
        this.AddVisualChild(_child);
      }
    }
  }

  // Provide a required override for the VisualChildrenCount property.
  protected override int VisualChildrenCount
  {
    get { return _child == null ? 0 : 1; }
  }

  // Provide a required override for the GetVisualChild method.
  protected override Visual GetVisualChild(int index)
  {
    if (_child == null)
    {
      throw new ArgumentOutOfRangeException();
    }

    return _child;
  }
' Create a host visual derived from the FrameworkElement class.
' This class provides layout, event handling, and container support for
' the child visual object.
Public Class MyVisualHost
  Inherits FrameworkElement
  Private _child As DrawingVisual

  Public Sub New(ByVal drawingVisual As DrawingVisual)
    _child = drawingVisual
    Me.AddVisualChild(_child)
  End Sub

  Public Property Child() As DrawingVisual
    Get
      Return _child
    End Get

    Set(ByVal value As DrawingVisual)
      If _child IsNot value Then
        Me.RemoveVisualChild(_child)
        _child = value
        Me.AddVisualChild(_child)
      End If
    End Set
  End Property

  ' Provide a required override for the VisualChildrenCount property.
  Protected Overrides ReadOnly Property VisualChildrenCount() As Integer
    Get
      Return If(_child Is Nothing, 0, 1)
    End Get
  End Property

  ' Provide a required override for the GetVisualChild method.
  Protected Overrides Function GetVisualChild(ByVal index As Integer) As Visual
    If _child Is Nothing Then
      Throw New ArgumentOutOfRangeException()
    End If

    Return _child
  End Function

Uwagi

RemoveVisualChildMetoda usuwa relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.The RemoveVisualChild method removes the parent-child relationship between two visuals. Ta metoda, wraz z AddVisualChild metodą, musi być używana, gdy potrzebna jest większa kontrola niskiego poziomu względem podstawowej implementacji magazynu obiektów podrzędnych Visual.This method, along with the AddVisualChild method, must be used when you need greater low-level control over the underlying storage implementation of visual child objects. VisualCollection może służyć jako domyślna implementacja do przechowywania obiektów podrzędnych.VisualCollection can be used as a default implementation for storing child objects.

Dotyczy

Zobacz też