Visual.VisualBitmapEffectInput Właściwość

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Pobiera lub ustawia wartość BitmapEffectInput Visual.Gets or sets the BitmapEffectInput value for the Visual.

public:  property System::Windows::Media::Effects::BitmapEffectInput ^ VisualBitmapEffectInput {  protected public:
System::Windows::Media::Effects::BitmapEffectInput ^ get(); protected:
 void set(System::Windows::Media::Effects::BitmapEffectInput ^ value); };
[System.Obsolete("BitmapEffects are deprecated and no longer function.  Consider using Effects where appropriate instead.")]
public System.Windows.Media.Effects.BitmapEffectInput VisualBitmapEffectInput { protected internal get; protected set; }
[System.Obsolete("Avoid using BitmapEffects as they have very poor performance characteristics.  They will be deprecated in a future version.  Consider using the UIElement.Effect property and ShaderEffects where appropriate instead.")]
public System.Windows.Media.Effects.BitmapEffectInput VisualBitmapEffectInput { protected internal get; protected set; }
member this.VisualBitmapEffectInput : System.Windows.Media.Effects.BitmapEffectInput with get, set
Public Property VisualBitmapEffectInput As BitmapEffectInput

Wartość właściwości

BitmapEffectInput

Wartość wejściowa efektu mapy bitowej dla tego obiektu wizualnego.The bitmap effect input value for this visual object.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też