Visual.VisualChildrenCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów podrzędnych dla elementu Visual .Gets the number of child elements for the Visual.

protected:
 virtual property int VisualChildrenCount { int get(); };
protected virtual int VisualChildrenCount { get; }
member this.VisualChildrenCount : int
Protected Overridable ReadOnly Property VisualChildrenCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów podrzędnych.The number of child elements.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano przesłoniętą implementację programu VisualChildrenCount .The following example defines an overridden implementation of VisualChildrenCount.

// Provide a required override for the VisualChildrenCount property.
protected override int VisualChildrenCount
{
    get { return _children.Count; }
}
' Provide a required override for the VisualChildrenCount property.
Protected Overrides ReadOnly Property VisualChildrenCount() As Integer
    Get
        Return _children.Count
    End Get
End Property

Uwagi

Domyślnie Visual nie ma żadnych elementów podrzędnych.By default, a Visual has no children. W związku z tym Domyślna implementacja zawsze zwraca wartość 0.Therefore, the default implementation always returns 0.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasa, która pochodzi od, Visual musi zastąpić tę właściwość, a także GetVisualChild(Int32) metodę, aby można było poprawnie wyliczyć drzewo wizualne.A class that derives from Visual must override this property, and also the GetVisualChild(Int32) method, for the visual tree to be enumerated correctly.

Dotyczy