Visual.VisualClearTypeHint Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą ClearTypeHint sposób renderowania technologii ClearType w Visual .Gets or sets the ClearTypeHint that determines how ClearType is rendered in the Visual.

protected public:
 property System::Windows::Media::ClearTypeHint VisualClearTypeHint { System::Windows::Media::ClearTypeHint get(); void set(System::Windows::Media::ClearTypeHint value); };
protected internal System.Windows.Media.ClearTypeHint VisualClearTypeHint { get; set; }
member this.VisualClearTypeHint : System.Windows.Media.ClearTypeHint with get, set
Protected Friend Property VisualClearTypeHint As ClearTypeHint

Wartość właściwości

ClearTypeHint

A ClearTypeHint Visual .A ClearTypeHint of the Visual.

Dotyczy