Visual.VisualClip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia region przycinania Visual jako Geometry wartość.Gets or sets the clip region of the Visual as a Geometry value.

public:  property System::Windows::Media::Geometry ^ VisualClip {  protected public:
System::Windows::Media::Geometry ^ get(); protected:
 void set(System::Windows::Media::Geometry ^ value); };
public System.Windows.Media.Geometry VisualClip { protected internal get; protected set; }
member this.VisualClip : System.Windows.Media.Geometry with get, set
Public Property VisualClip As Geometry

Wartość właściwości

Geometry

Wartość regionu Clip wizualizacji jako Geometry Typ.The clip region value of the visual as a Geometry type.

Dotyczy