Visual.VisualEffect Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma zostać zastosowany do Visual .Gets or sets the bitmap effect to apply to the Visual.

public:  property System::Windows::Media::Effects::Effect ^ VisualEffect {  protected public:
System::Windows::Media::Effects::Effect ^ get(); protected:
 void set(System::Windows::Media::Effects::Effect ^ value); };
public System.Windows.Media.Effects.Effect VisualEffect { protected internal get; protected set; }
member this.VisualEffect : System.Windows.Media.Effects.Effect with get, set
Public Property VisualEffect As Effect

Wartość właściwości

Effect

EffectReprezentuje efekt mapy bitowej.An Effect that represents the bitmap effect.

Dotyczy

Zobacz też