Visual.VisualOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość przesunięcia obiektu wizualnego.Gets or sets the offset value of the visual object.

public:  property System::Windows::Vector VisualOffset {  protected public:
System::Windows::Vector get(); protected:
 void set(System::Windows::Vector value); };
public System.Windows.Vector VisualOffset { protected internal get; protected set; }
member this.VisualOffset : System.Windows.Vector with get, set
Public Property VisualOffset As Vector

Wartość właściwości

Vector

Vector, który określa wartość przesunięcia.A Vector that specifies the offset value.

Dotyczy