Visual.VisualOpacity Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nieprzezroczystość Visual .Gets or sets the opacity of the Visual.

public:  property double VisualOpacity {  protected public:
double get(); protected:
 void set(double value); };
public double VisualOpacity { protected internal get; protected set; }
member this.VisualOpacity : double with get, set
Public Property VisualOpacity As Double

Wartość właściwości

Double

Wartość nieprzezroczystości wizualizacji.The opacity value of the visual.

Uwagi

Wartość nieprzezroczystości Visual jest wyrażona w postaci wartości z przedziału od 0 do 1.The value of the opacity of the Visual is expressed as a value between 0 and 1. Wartość 0 oznacza, że element jest całkowicie przezroczysty, a wartość 1 oznacza, że element jest całkowicie nieprzezroczysty.A value of 0 indicates that the element is completely transparent, whereas a value of 1 indicates that the element is completely opaque. Wartość 0,5 wskazuje, że element jest 50 procent nieprzezroczysty.A value of 0.5 indicates that the element is 50 percent opaque. Wartości mniejsze od 0 są traktowane jako 0; wartości, które są większe niż 1 są traktowane jako 1.Values that are less than 0 are treated as 0; values that are greater than 1 are treated as 1.

Dotyczy