Visual.VisualOpacityMask Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Brush wartość reprezentującą maskę nieprzezroczystości Visual .Gets or sets the Brush value that represents the opacity mask of the Visual.

public:  property System::Windows::Media::Brush ^ VisualOpacityMask {  protected public:
System::Windows::Media::Brush ^ get(); protected:
 void set(System::Windows::Media::Brush ^ value); };
public System.Windows.Media.Brush VisualOpacityMask { protected internal get; protected set; }
member this.VisualOpacityMask : System.Windows.Media.Brush with get, set
Public Property VisualOpacityMask As Brush

Wartość właściwości

Brush

BrushReprezentujący wartość maski nieprzezroczystości wizualizacji.A Brush that represents the opacity mask value of the visual.

Uwagi

Maska nieprzezroczystości jest Brush stosowana do wszystkich masek kanału alfa dla renderowanej zawartości tej wizualizacji.The opacity mask is a Brush that is applied to any alpha-channel masking for the rendered content of this visual.

Dotyczy