Visual.VisualTextHintingMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość TextHintingMode Visual .Gets or sets the TextHintingMode of the Visual.

protected public:
 property System::Windows::Media::TextHintingMode VisualTextHintingMode { System::Windows::Media::TextHintingMode get(); void set(System::Windows::Media::TextHintingMode value); };
protected internal System.Windows.Media.TextHintingMode VisualTextHintingMode { get; set; }
member this.VisualTextHintingMode : System.Windows.Media.TextHintingMode with get, set
Protected Friend Property VisualTextHintingMode As TextHintingMode

Wartość właściwości

TextHintingMode

TextHintingModeZastosowano do Visual .The TextHintingMode applied to the Visual.

Dotyczy