Visual.VisualTextRenderingMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość TextRenderingMode Visual .Gets or sets the TextRenderingMode of the Visual.

protected public:
 property System::Windows::Media::TextRenderingMode VisualTextRenderingMode { System::Windows::Media::TextRenderingMode get(); void set(System::Windows::Media::TextRenderingMode value); };
protected internal System.Windows.Media.TextRenderingMode VisualTextRenderingMode { get; set; }
member this.VisualTextRenderingMode : System.Windows.Media.TextRenderingMode with get, set
Protected Friend Property VisualTextRenderingMode As TextRenderingMode

Wartość właściwości

TextRenderingMode

TextRenderingModeZastosowano do Visual .The TextRenderingMode applied to the Visual.

Dotyczy