Rect.Contains Metoda

Definicja

Wskazuje, czy prostokąt zawiera określony punkt lub prostokąt.Indicates whether the rectangle contains the specified point or rectangle.

Przeciążenia

Contains(Point)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera określony punkt.Indicates whether the rectangle contains the specified point.

Contains(Rect)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera określony prostokąt.Indicates whether the rectangle contains the specified rectangle.

Contains(Double, Double)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera współrzędne x i Współrzędne y.Indicates whether the rectangle contains the specified x-coordinate and y-coordinate.

Contains(Point)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera określony punkt.Indicates whether the rectangle contains the specified point.

public:
 bool Contains(System::Windows::Point point);
public bool Contains (System.Windows.Point point);
member this.Contains : System.Windows.Point -> bool

Parametry

point
Point

Punkt do sprawdzenia.The point to check.

Zwraca

true, jeśli prostokąt zawiera określony punkt; w przeciwnym razie false.true if the rectangle contains the specified point; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Contains(Point), aby określić, czy prostokąt zawiera określony Point.The following example shows how to use the Contains(Point) method to determine if the rectangle contains the specified Point.

private bool rectContainsExample1()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);

  // Using the Contains method, see if the rectangle contains the specified
  // point. doesContain is true because the point is inside of myRectangle.
  bool doesContain = myRectangle.Contains(new Point(13, 30));

  return doesContain;

}

Contains(Rect)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera określony prostokąt.Indicates whether the rectangle contains the specified rectangle.

public:
 bool Contains(System::Windows::Rect rect);
public bool Contains (System.Windows.Rect rect);
member this.Contains : System.Windows.Rect -> bool

Parametry

rect
Rect

Prostokąt do sprawdzenia.The rectangle to check.

Zwraca

true, jeśli rect jest całkowicie zawarty w prostokącie; w przeciwnym razie false.true if rect is entirely contained by the rectangle; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Contains(Rect), aby określić, czy jeden prostokąt jest zawarty w innym prostokącie.The following example shows how to use the Contains(Rect) method to determine if one rectangle is contained by another rectangle.

private bool rectContainsExample2()
{
  // Create a rectangle.
  Rect myRectangle1 = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. 
  myRectangle1.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle1.Size = new Size(200, 50);

  // Create second rectangle.
  Rect myRectangle2 = new Rect();
  myRectangle2.Location = new Point(12, 12);
  myRectangle2.Size = new Size(10, 60);

  // Using the Contains method, see if the second rectangle is 
  // contained within the first rectangle. doesContain is false
  // because only part of myRectangle2 is contained in myRectangle1 
  // (myRectangle2 is too wide).
  bool doesContain = myRectangle1.Contains(myRectangle2);

  return doesContain;

}

Contains(Double, Double)

Wskazuje, czy prostokąt zawiera współrzędne x i Współrzędne y.Indicates whether the rectangle contains the specified x-coordinate and y-coordinate.

public:
 bool Contains(double x, double y);
public bool Contains (double x, double y);
member this.Contains : double * double -> bool
Public Function Contains (x As Double, y As Double) As Boolean

Parametry

x
Double

Współrzędna x punktu do sprawdzenia.The x-coordinate of the point to check.

y
Double

Współrzędna y punktu do sprawdzenia.The y-coordinate of the point to check.

Zwraca

true if (x, y) jest zawarty prostokąt; w przeciwnym razie false.true if (x, y) is contained by the rectangle; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Contains(Double, Double), aby określić, czy prostokąt zawiera punkt określony przez daną współrzędną x i Współrzędne y.The following example shows how to use the Contains(Double, Double) method to determine if the rectangle contains the point specified by the given x-coordinate and y-coordinate.

private bool rectContainsExample3()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);

  // Using the Contains method, see if the rectangle contains the specified
  // point specified by the given X and Y coordinates. doesContain is false 
  // because the X and Y coordinates specify a point outside of myRectangle.
  bool doesContain = myRectangle.Contains(4, 13);

  return doesContain;

}

Dotyczy