Rect.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy prostokąt jest prostokątem Empty.Gets a value that indicates whether the rectangle is the Empty rectangle.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli prostokąt jest prostokątem Empty; w przeciwnym razie false.true if the rectangle is the Empty rectangle; otherwise, false.

Uwagi

Nie należy używać tej właściwości do testowania dla obszaru zerowego; prostokąt z obszarem zerowym nie musi być prostokątem Empty.Do not use this property to test for zero area; a rectangle with zero area is not necessarily the Empty rectangle. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwość Empty.For more information, see the Empty property.

Dotyczy

Zobacz też