Rect.Right Właściwość

Definicja

Pobiera wartość osi x po prawej stronie prostokąta.Gets the x-axis value of the right side of the rectangle.

public:
 property double Right { double get(); };
public double Right { get; }
member this.Right : double
Public ReadOnly Property Right As Double

Wartość właściwości

Wartość osi x po prawej stronie prostokąta.The x-axis value of the right side of the rectangle.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak za pomocą kodu utworzyć prostokąt i dodać go do strony.The following example shows how to use code to create a rectangle and add it to the page. W przykładzie pokazano również, jak znaleźć informacje o rozmiarze i koordynacji dla nowego prostokąta i renderować informacje w TextBox pod prostokątem.The example also illustrates how to find size and coordinate information about the new rectangle and render the information in a TextBox below the rectangle.

// Create a rectangle and add it to the page. Also,
// find size and coordinate information about this
// new rectangle and render information in a TextBox 
// below the rectangle.
private StackPanel createRectExample1()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. Set the Location property to an X coordinate of 10 and a
  // Y coordinate of 5. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);

  RectangleGeometry myRectangleGeometry = new RectangleGeometry();
  myRectangleGeometry.Rect = myRectangle;

  // This path is defined by the rectangle.
  Path myPath = new Path();
  myPath.Fill = Brushes.LemonChiffon;
  myPath.Stroke = Brushes.Black;
  myPath.StrokeThickness = 1;
  myPath.Data = myRectangleGeometry;

  //////////// Create string of rectangle property information /////////////
  // This string will contain all the size and coordinate property
  // information about the rectangle.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  string rectInfo = "Rectangle Property Information: ";

  // Bottom property gets the y-axis value of the bottom of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 55.
  rectInfo = rectInfo + "Bottom: " + myRectangle.Bottom;

  // BottomLeft property gets the coordinates of the bottom left corner of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 10,55.
  rectInfo = rectInfo + "| BottomLeft: " + myRectangle.BottomLeft;

  // BottomRight property gets the coordinates of the bottom right corner of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 210,55.
  rectInfo = rectInfo + "| BottomRight: " + myRectangle.BottomRight;

  // Height property gets or sets the height of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 50.
  rectInfo = rectInfo + "| Height: " + myRectangle.Height;

  // Width property gets or sets the width of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 200.
  rectInfo = rectInfo + "| Width: " + myRectangle.Width;

  // Left property gets the x-axis position of the left side of the rectangle which is 
  // equivalent to getting the rectangle's X property. 
  // For this rectangle the value is 10.
  rectInfo = rectInfo + "| Left: " + myRectangle.Left;

  // Location property gets or sets the position of the rectangle's top-left corner.
  // For this rectangle the value is 10,5.
  rectInfo = rectInfo + "| Location: " + myRectangle.Location;

  // Right property gets the x-axis value of the right side of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 210.
  rectInfo = rectInfo + "| Right: " + myRectangle.Right;

  // Size property gets or sets the width and height of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 200,50.
  rectInfo = rectInfo + "| Size: " + myRectangle.Size;

  // Top property gets the y-axis position of the top of the rectangle which is 
  // equivalent to getting the rectangle's Y property.
  // For this rectangle the value is 5.
  rectInfo = rectInfo + "| Top: " + myRectangle.Top;

  // TopLeft property gets the position of the top-left corner of the rectangle, which 
  // is equivalent to (X, Y).  
  // For this rectangle the value is 10,5.
  rectInfo = rectInfo + "| TopLeft: " + myRectangle.TopLeft;

  // TopRight property gets the position of the top-left corner of the rectangle, which 
  // is equivalent to (X + Width, Y).  
  // For this rectangle the value is 210,5.
  rectInfo = rectInfo + "| TopRight: " + myRectangle.TopRight;

  // X property gets or sets the location of the rectangle's left side. 
  // For this rectangle the value is 10.
  rectInfo = rectInfo + "| X: " + myRectangle.X;

  // Y property gets or sets the location of the rectangle's top side. 
  // For this rectangle the value is 5.
  rectInfo = rectInfo + "| Y: " + myRectangle.Y;

  //////// End of creating string containing rectangle property information ////////

  // This StackPanel will contain the rectangle and TextBlock.
  StackPanel parentPanel = new StackPanel();

  // Add the rectangle path to the StackPanel. This will display the rectangle.
  parentPanel.Children.Add(myPath);

  // Add a TextBlock to display the rectangle's size and coordinate information.
  TextBlock myTextBlock = new TextBlock();
  myTextBlock.Text = rectInfo;
  parentPanel.Children.Add(myTextBlock);

  // Return the parent container to be displayed to the screen.
  return parentPanel;
}

Uwagi

Wartość osi x po prawej stronie prostokąta jest równa sumie X i Width właściwości.The x-axis value of the right side of the rectangle is equal to the sum of the X and Width properties.

Dotyczy