RoutedEvent.OwnerType Właściwość

Definicja

Pobiera zarejestrowany typ właściciela zdarzenia kierowanego.Gets the registered owner type of the routed event.

public:
 property Type ^ OwnerType { Type ^ get(); };
public Type OwnerType { get; }
member this.OwnerType : Type
Public ReadOnly Property OwnerType As Type

Wartość właściwości

Type

Typ właściciela zdarzenia kierowanego.The owner type of the routed event.

Uwagi

Ten typ może być dowolnym typem obiektu, a nie musi być ograniczony do DependencyObject .This type can be any object type, not necessarily limited to DependencyObject. W przypadku zdarzeń kierowanych, które mają dodane właściciele, ta właściwość zwróci pierwszego zadeklarowanego właściciela.In cases of routed events that have owners added, this property will return the first declared owner.

Wartość tej właściwości pochodzi z RegisterRoutedEvent metody, która definiuje RoutedEvent .The value of this property originates from the RegisterRoutedEvent method that defines a RoutedEvent. W OwnerType odróżnieniu od wartości jest ownerType wartością parametru, która została przeniesiona do RegisterRoutedEvent .Specifically, the value of OwnerType is the ownerType parameter value that was passed to RegisterRoutedEvent.

Dotyczy

Zobacz też