RoutedEventArgs.OnSetSource(Object) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, udostępnia punkt wejścia wywołania zwrotnego powiadomienia za każdym razem, gdy wartość Source Właściwości wystąpienia zostanie zmieniona.When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

protected:
 virtual void OnSetSource(System::Object ^ source);
protected virtual void OnSetSource (object source);
abstract member OnSetSource : obj -> unit
override this.OnSetSource : obj -> unit
Protected Overridable Sub OnSetSource (source As Object)

Parametry

source
Object

Nowa wartość, która Source jest ustawiana na.The new value that Source is being set to.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zmiana zgłoszonego źródła zdarzenia programowo może potencjalnie wymagać aktualizacji danych specyficznych dla typu w ramach zdarzenia.Changing the reported source of an event programmatically can potentially require updating the type-specific data within the event. Z tego powodu OnSetSource(Object) Metoda jest chroniona jako wirtualna i jest przeznaczona do przesłaniania przez podklasy RoutedEventArgs .For this reason, the OnSetSource(Object) method is protected virtual and is intended to be overridden by subclasses of RoutedEventArgs.

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation.

Dotyczy

Zobacz też