Shape Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Shape.Initializes a new instance of the Shape class.

protected:
 Shape();
protected Shape ();
Protected Sub New ()

Dotyczy