Shape.Fill Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą Brush sposób malowania wnętrza kształtu.Gets or sets the Brush that specifies how the shape's interior is painted.

public:
 property System::Windows::Media::Brush ^ Fill { System::Windows::Media::Brush ^ get(); void set(System::Windows::Media::Brush ^ value); };
public System.Windows.Media.Brush Fill { get; set; }
member this.Fill : System.Windows.Media.Brush with get, set
Public Property Fill As Brush

Wartość właściwości

Brush

Brush, Który opisuje sposób malowania wnętrza kształtu.A Brush that describes how the shape's interior is painted. Wartość domyślna to null.The default is null.

Przykłady

Ten przykład pokazuje, jak użyć Fill właściwości, aby ustawić kolor tła Ellipse elementu.This example shows how to use the Fill property to set the background color of an Ellipse element.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
 <StackPanel>
  <Ellipse Fill="Red" Width="100" Height="100" />
 </StackPanel>
</Page>
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;

namespace SDKSample
{
  public partial class SetBackgroundColorOfShapeExample : Page
  {
    public SetBackgroundColorOfShapeExample()
    {
      // Create a StackPanel to contain the shape.
      StackPanel myStackPanel = new StackPanel();

      // Create a red Ellipse.
      Ellipse myEllipse = new Ellipse();

      // Create a SolidColorBrush with a red color to fill the 
      // Ellipse with.
      SolidColorBrush mySolidColorBrush = new SolidColorBrush();

      // Describes the brush's color using RGB values. 
      // Each value has a range of 0-255.
      mySolidColorBrush.Color = Color.FromArgb(255, 255, 255, 0);
      myEllipse.Fill = mySolidColorBrush;
      myEllipse.StrokeThickness = 2;
      myEllipse.Stroke = Brushes.Black;

      // Set the width and height of the Ellipse.
      myEllipse.Width = 200;
      myEllipse.Height = 100;

      // Add the Ellipse to the StackPanel.
      myStackPanel.Children.Add(myEllipse);

      this.Content = myStackPanel;
    }
  }
}

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes

Namespace SDKSample
  Partial Public Class SetBackgroundColorOfShapeExample
    Inherits Page
    Public Sub New()
      ' Create a StackPanel to contain the shape.
      Dim myStackPanel As New StackPanel()

      ' Create a red Ellipse.
      Dim myEllipse As New Ellipse()

      ' Create a SolidColorBrush with a red color to fill the 
      ' Ellipse with.
      Dim mySolidColorBrush As New SolidColorBrush()

      ' Describes the brush's color using RGB values. 
      ' Each value has a range of 0-255.
      mySolidColorBrush.Color = Color.FromArgb(255, 255, 255, 0)
      myEllipse.Fill = mySolidColorBrush
      myEllipse.StrokeThickness = 2
      myEllipse.Stroke = Brushes.Black

      ' Set the width and height of the Ellipse.
      myEllipse.Width = 200
      myEllipse.Height = 100

      ' Add the Ellipse to the StackPanel.
      myStackPanel.Children.Add(myEllipse)

      Me.Content = myStackPanel
    End Sub

  End Class
End Namespace

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field FillProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsRender, f SubPropertiesDoNotAffectRenderAffectsRender, f SubPropertiesDoNotAffectRender

Dotyczy