Size.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie Size jest Empty .Gets a value that indicates whether this instance of Size is Empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli to wystąpienie ma rozmiar Empty ; w przeciwnym razie false .true if this instance of size is Empty; otherwise false.

Uwagi

Nawet jeśli Size jest równa 0, wystąpienie Size będzie nadal zawierać 0 lub 1, co wskazuje na zero lub jednowymiarowy zestaw punktów.Even if Size is 0, the instance of Size will still contain a 0 or 1, indicating a zero- or one-dimensional set of points. W związku z tym nie należy używać tej właściwości do sprawdzania, czy nie ma obszaru 0.Therefore, do not use this property to check for a 0 area.

Dotyczy