TemplateBindingExtension.Converter Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia konwerter, który interpretuje między źródłem a elementem docelowym powiązania.Gets or sets the converter that interprets between source and target of a binding.

public:
 property System::Windows::Data::IValueConverter ^ Converter { System::Windows::Data::IValueConverter ^ get(); void set(System::Windows::Data::IValueConverter ^ value); };
public System.Windows.Data.IValueConverter Converter { get; set; }
member this.Converter : System.Windows.Data.IValueConverter with get, set
Public Property Converter As IValueConverter

Wartość właściwości

IValueConverter

Implementacja konwertera.The converter implementation. Ta wartość jest domyślnie ustawiona na null i jest zazwyczaj określona jako opcjonalny parametr powiązania.This value defaults to null and is typically provided as an optional parameter of the binding.

Uwagi

Ta wartość nie jest równa TemplateBindingExtensionConverter .This value is not the TemplateBindingExtensionConverter. Jest to konkretny wzorzec konwertera obsługiwany przez powiązanie danych WPF.It is a specific converter pattern supported by WPF data binding.

Użycie tekstu w języku XAMLXAML Text Usage

Aby uzyskać informacje dotyczące języka XAML, zobacz TemplateBinding Markup Extension.For XAML information, see TemplateBinding Markup Extension.

Dotyczy