TemplateKey.Assembly Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zestaw, który zawiera definicję szablonu.Gets or sets the assembly that contains the template definition.

public:
 virtual property System::Reflection::Assembly ^ Assembly { System::Reflection::Assembly ^ get(); };
public override System.Reflection.Assembly Assembly { get; }
member this.Assembly : System.Reflection.Assembly
Public Overrides ReadOnly Property Assembly As Assembly

Wartość właściwości

Assembly

Zestaw, w którym jest zdefiniowany szablon.The assembly in which the template is defined.

Dotyczy