DispatcherObject.CheckAccess Metoda

Definicja

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject.Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

public:
 bool CheckAccess();
public bool CheckAccess ();
member this.CheckAccess : unit -> bool
Public Function CheckAccess () As Boolean

Zwraca

Boolean

true, jeśli wątek wywołujący ma dostęp do tego obiektu; w przeciwnym razie false.true if the calling thread has access to this object; otherwise, false.

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto CheckAccess, aby określić, czy wątek ma dostęp do wątku, w którym został utworzony Button.The following example uses CheckAccess to determine whether a thread has access to the thread that a Button was created on. Metoda CheckAccess na Button jest wywoływana w celu zweryfikowania dostępu do wątku.The CheckAccess method on the Button is called to verify access to the thread. Jeśli wątek wywołujący ma dostęp, Button jest aktualizowana przez tylko dostęp do członków Button; w przeciwnym razie delegat, który akceptuje Button jako argument, jest ogłaszany na Dispatcher Button.If the calling thread has access, the Button is updated by just accessing the members of the Button; otherwise, a delegate, which accepts a Button as an argument, is posted onto the Dispatcher of the Button.

// Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
// the calling thread has access to the thread the UI object is on
private void TryToUpdateButtonCheckAccess(object uiObject)
{
  Button theButton = uiObject as Button;

  if (theButton != null)
  {
    // Checking if this thread has access to the object
    if(theButton.CheckAccess())
    {
      // This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton);
    }
    else
    {
      // This thread does not have access to the UI thread
      // Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal,
        new UpdateUIDelegate(UpdateButtonUI), theButton);
    }
  }
}
' Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
' the calling thread has access to the thread the UI object is on
Private Sub TryToUpdateButtonCheckAccess(ByVal uiObject As Object)
  Dim theButton As Button = TryCast(uiObject, Button)

  If theButton IsNot Nothing Then
    ' Checking if this thread has access to the object
    If theButton.CheckAccess() Then
      ' This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton)
    Else
      ' This thread does not have access to the UI thread
      ' Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal, New UpdateUIDelegate(AddressOf UpdateButtonUI), theButton)
    End If
  End If
End Sub

Uwagi

Tylko wątek, w którym utworzono Dispatcher, może uzyskać dostęp do DispatcherObject.Only the thread the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject.

Dowolny wątek może sprawdzić, czy ma dostęp do tego DispatcherObject.Any thread can check to see whether it has access to this DispatcherObject.

Różnica między CheckAccess i VerifyAccess jest tym, że CheckAccess zwraca wartość logiczną określającą, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject i VerifyAccess zgłasza wyjątek, jeśli wątek wywołujący nie ma dostępu do tego DispatcherObject.The difference between CheckAccess and VerifyAccess is that CheckAccess returns a Boolean that specifies whether the calling thread has access to this DispatcherObject and VerifyAccess throws an exception if the calling thread does not have access to the this DispatcherObject.

Wywołanie tej metody jest identyczne z wywoływaniem CheckAccess na skojarzonym obiekcie Dispatcher.Calling this method is identical to calling CheckAccess on the associated Dispatcher object.

Dotyczy