DispatcherObject.Dispatcher Właściwość

Definicja

Pobiera Dispatcher ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Wartość właściwości

Dispatcher

Dyspozytor.The dispatcher.

Uwagi

Tylko wątek, w którym Dispatcher został utworzony, może uzyskać bezpośredni dostęp do programu DispatcherObject .Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. Aby uzyskać dostęp do elementu DispatcherObject z wątku innego niż wątek, DispatcherObject w którym został utworzony, wywołaj Invoke i BeginInvoke na stronie Dispatcher DispatcherObject jest skojarzony z.To access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Dotyczy