DispatcherObject.Dispatcher Właściwość

Definicja

Pobiera Dispatcher skojarzone z tym DispatcherObject.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Wartość właściwości

Dispatcher

Dyspozytor.The dispatcher.

Uwagi

Tylko wątek, w którym utworzono Dispatcher, może uzyskać dostęp do DispatcherObject bezpośrednio.Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. Aby uzyskać dostęp do DispatcherObject z wątku innego niż wątek, w którym utworzono DispatcherObject, wywołaj Invoke i BeginInvoke na Dispatcher DispatcherObject jest skojarzony z.To access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Dotyczy