DispatcherObject.Dispatcher Właściwość

Definicja

Dispatcher Pobiera ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Wartość właściwości

Dyspozytor.The dispatcher.

Uwagi

Tylko wątek, w którym Dispatcher został utworzony, może uzyskać bezpośredni DispatcherObject dostęp do programu.Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. Aby uzyskać dostęp DispatcherObject do elementu z wątku innego niż wątek, DispatcherObject w którym został utworzony Dispatcher , Invoke DispatcherObject Wywołaj i BeginInvoke na stronie jest skojarzony z.To access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Dotyczy