DispatcherPriorityAwaitable Struktura

Definicja

Reprezentuje obiekt oczekujący, który asynchronicznie zwraca kontrolę z powrotem do bieżącego dyspozytora i umożliwia dyspozytorowi przetworzenie innych zdarzeń.Represents an awaitable object that asynchronously yields control back to the current dispatcher and provides an opportunity for the dispatcher to process other events.

public value class DispatcherPriorityAwaitable
public struct DispatcherPriorityAwaitable
type DispatcherPriorityAwaitable = struct
Public Structure DispatcherPriorityAwaitable
Dziedziczenie
DispatcherPriorityAwaitable

Uwagi

Metoda Dispatcher.Yield zwraca DispatcherPriorityAwaitable.The Dispatcher.Yield method returns a DispatcherPriorityAwaitable.

Metody

GetAwaiter()

Zwraca obiekt, który czeka na ukończenie zadania asynchronicznego.Returns an object that waits for the completion of an asynchronous task.

Dotyczy