DispatcherPriorityAwaiter Struktura

Definicja

Reprezentuje obiekt, który czeka na ukończenie zadania asynchronicznego.Represents an object that waits for the completion of an asynchronous task.

public value class DispatcherPriorityAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::INotifyCompletion
public struct DispatcherPriorityAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.INotifyCompletion
type DispatcherPriorityAwaiter = struct
    interface INotifyCompletion
Public Structure DispatcherPriorityAwaiter
Implements INotifyCompletion
Dziedziczenie
DispatcherPriorityAwaiter
Implementuje

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy zadanie asynchroniczne zostało zakończone.Gets a value that indicates whether the asynchronous task has completed.

Metody

GetResult()

Przerywa oczekiwanie na ukończenie zadania asynchronicznego.Ends the wait for the completion of the asynchronous task.

OnCompleted(Action)

Ustawia akcję do wykonania, gdy DispatcherPriorityAwaiter obiekt przestaje oczekiwać na ukończenie zadania asynchronicznego.Sets the action to perform when the DispatcherPriorityAwaiter object stops waiting for the asynchronous task to complete.

Dotyczy