UIElement.GotFocus Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element pobiera fokus logiczny.Occurs when this element gets logical focus.

public:
 event System::Windows::RoutedEventHandler ^ GotFocus;
public event System.Windows.RoutedEventHandler GotFocus;
member this.GotFocus : System.Windows.RoutedEventHandler 
Public Custom Event GotFocus As RoutedEventHandler 

Typ zdarzenia

RoutedEventHandler

Uwagi

Fokus logiczny różni się od fokusu klawiatury, jeśli fokus jest celowo wymuszany przy użyciu wywołania metody, ale poprzedni fokus klawiatury istnieje w innym zakresie.Logical focus differs from keyboard focus if focus is deliberately forced by using a method call but the previous keyboard focus exists in a different scope. W tym scenariuszu fokus klawiatury pozostaje tam, gdzie jest, a element, w którym Focus wywoływana jest metoda nadal pobiera fokus logiczny.In this scenario, keyboard focus remains where it is and the element where a Focus method is called still gets logical focus.

Bardziej precyzyjna interpretacja tego zdarzenia jest wyzwalana, gdy wartość IsFocused właściwości elementu w marszrucie jest zmieniana z false na true .A more precise interpretation of this event is that it is raised when the value of the IsFocused property of an element in the route is changed from false to true.

Ponieważ to zdarzenie używa routingu propagacji, element, który otrzymuje fokus, może być elementem podrzędnym zamiast elementu, w którym program obsługi zdarzeń jest rzeczywiście dołączony.Because this event uses bubbling routing, the element that receives focus might be a child element instead of the element where the event handler is actually attached. Sprawdź Source dane zdarzenia, aby określić rzeczywisty element, który zyskał fokus.Check the Source in the event data to determine the actual element that gained focus.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field GotFocusEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate RoutedEventHandler
  • Brak odpowiedniego zdarzenia tunelowania.There is no corresponding tunneling event.

  • Przesłoń OnGotFocus , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnGotFocus to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też