UIElement.GotTouchCapture Zdarzenie

Definicja

Występuje po przechwyceniu dotyku do tego elementu.Occurs when a touch is captured to this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ GotTouchCapture;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> GotTouchCapture;
member this.GotTouchCapture : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event GotTouchCapture As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field GotTouchCaptureEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Przesłoń OnGotTouchCapture , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnGotTouchCapture to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy