UIElement.HitTestCore Metoda

Definicja

Implementuje HitTestCore(GeometryHitTestParameters) , aby dostarczyć zachowanie testowania trafień elementu podstawowego.Implements HitTestCore(GeometryHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior.

Przeciążenia

HitTestCore(GeometryHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(GeometryHitTestParameters) , aby podać zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracanego GeometryHitTestResult ).Implements HitTestCore(GeometryHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning GeometryHitTestResult).

HitTestCore(PointHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(PointHitTestParameters) , aby podać zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracanego HitTestResult ).Implements HitTestCore(PointHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning HitTestResult).

HitTestCore(GeometryHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(GeometryHitTestParameters) , aby podać zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracanego GeometryHitTestResult ).Implements HitTestCore(GeometryHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning GeometryHitTestResult).

protected:
 override System::Windows::Media::GeometryHitTestResult ^ HitTestCore(System::Windows::Media::GeometryHitTestParameters ^ hitTestParameters);
protected override System.Windows.Media.GeometryHitTestResult HitTestCore (System.Windows.Media.GeometryHitTestParameters hitTestParameters);
override this.HitTestCore : System.Windows.Media.GeometryHitTestParameters -> System.Windows.Media.GeometryHitTestResult
Protected Overrides Function HitTestCore (hitTestParameters As GeometryHitTestParameters) As GeometryHitTestResult

Parametry

hitTestParameters
GeometryHitTestParameters

Opisuje test trafień do wykonania, w tym początkowy punkt trafień.Describes the hit test to perform, including the initial hit point.

Zwraca

GeometryHitTestResult

Wyniki testu, w tym Szacowana geometria.Results of the test, including the evaluated geometry.

Uwagi

Zobacz oryginalną metodę wirtualną, Visual.HitTestCore Aby uzyskać informacje na temat zastępowania tej metody w innych klasach pochodnych.See the original virtual method Visual.HitTestCore for information on overriding this method in further derived classes. Należy zauważyć, że kilka określonych kontrolek ( TextBlock na przykład) ma różne implementacje, które zastępują ten klucz.Note that several specific controls (TextBlock, for example) do have distinct implementations, which override this one.

Ta metoda nie jest przeznaczona do wywoływania z kodu aplikacji.This method is not intended to be called from your application code. Ta metoda obsługuje wewnętrzne zachowania testowania trafień, które są udostępniane przez różne aspekty systemu wejścia (na przykład wskaźnik myszy znajduje się nad elementem).This method supports internal hit testing behaviors that are exposed by various aspects of the input system (whether the mouse pointer is over an element, for example).

Dotyczy

HitTestCore(PointHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(PointHitTestParameters) , aby podać zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracanego HitTestResult ).Implements HitTestCore(PointHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning HitTestResult).

protected:
 override System::Windows::Media::HitTestResult ^ HitTestCore(System::Windows::Media::PointHitTestParameters ^ hitTestParameters);
protected override System.Windows.Media.HitTestResult HitTestCore (System.Windows.Media.PointHitTestParameters hitTestParameters);
override this.HitTestCore : System.Windows.Media.PointHitTestParameters -> System.Windows.Media.HitTestResult
Protected Overrides Function HitTestCore (hitTestParameters As PointHitTestParameters) As HitTestResult

Parametry

hitTestParameters
PointHitTestParameters

Opisuje test trafień do wykonania, w tym początkowy punkt trafień.Describes the hit test to perform, including the initial hit point.

Zwraca

HitTestResult

Wyniki testu, w tym ocenianego punktu.Results of the test, including the evaluated point.

Uwagi

Zobacz oryginalną metodę wirtualną, Visual.HitTestCore Aby uzyskać informacje na temat zastępowania tej metody w innych klasach pochodnych.See the original virtual method Visual.HitTestCore for information on overriding this method in further derived classes. Należy zauważyć, że kilka określonych kontrolek ( TextBlock na przykład) ma różne implementacje, które zastępują HitTestCore zdefiniowane przez UIElement .Note that several specific controls (TextBlock, for example) do have distinct implementations, which override HitTestCore as defined by UIElement.

Ta metoda nie jest przeznaczona do wywoływania z kodu aplikacji.This method is not intended to be called from your application code. Ta metoda obsługuje wewnętrzne zachowania testowania trafień, które są udostępniane przez różne aspekty systemu wejścia (na przykład wskaźnik myszy znajduje się nad elementem).This method supports internal hit testing behaviors that are exposed by various aspects of the input system (whether the mouse pointer is over an element, for example).

Dotyczy