UIElement.InvalidateVisual Metoda

Definicja

Unieważnia renderowanie elementu i wymusza pełny nowy przebieg układu.Invalidates the rendering of the element, and forces a complete new layout pass. OnRender(DrawingContext) jest wywoływana po zakończeniu cyklu układu.OnRender(DrawingContext) is called after the layout cycle is completed.

public:
 void InvalidateVisual();
public void InvalidateVisual ();
member this.InvalidateVisual : unit -> unit
Public Sub InvalidateVisual ()

Uwagi

Ta metoda wywołuje InvalidateArrange wewnętrznie.This method calls InvalidateArrange internally.

Ta metoda nie jest zazwyczaj wywoływana z kodu aplikacji.This method is not generally called from your application code. System układu platformy WPF Framework wykonuje własny sposób obsługi zmian w drzewie wizualnym elementu i wywołuje odpowiednik tej metody, jeśli jest to konieczne.The WPF framework-level layout system does its own handling of changes in the visual tree of an element, and would be calling the equivalent of this method when necessary already. Wywołanie tej metody jest niezbędne tylko w przypadku zaawansowanych scenariuszy.Calling this method is necessary only for advanced scenarios. Taki zaawansowany scenariusz polega na tym, że tworzysz PropertyChangedCallback dla właściwości zależności, która nie jest Freezable FrameworkElement klasą pochodną, która nadal ma wpływ na układ, gdy zmienia się.One such advanced scenario is if you are creating a PropertyChangedCallback for a dependency property that is not on a Freezable or FrameworkElement derived class that still influences the layout when it changes.

Dotyczy

Zobacz też