UIElement.IsEnabledChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość IsEnabled właściwości w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsEnabled property on this element changes.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsEnabledChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsEnabledChanged;
member this.IsEnabledChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsEnabledChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

DependencyPropertyChangedEventHandler

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLR event, not a routed event.

Dotyczy