UIElement.IsInputMethodEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy system metody wejściowej, taki jak Input Method Editor (IME)Input Method Editor (IME), jest włączony na potrzeby przetwarzania danych wejściowych do tego elementu.Gets a value indicating whether an input method system, such as an Input Method Editor (IME)Input Method Editor (IME), is enabled for processing the input to this element.

public:
 property bool IsInputMethodEnabled { bool get(); };
public bool IsInputMethodEnabled { get; }
member this.IsInputMethodEnabled : bool
Public ReadOnly Property IsInputMethodEnabled As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli metoda wejściowa jest aktywna; w przeciwnym razie false.true if an input method is active; otherwise, false. Wartość domyślna źródłowej dołączonej właściwości jest jednak true; ma to wpływ na rzeczywisty stan metod wejścia w czasie wykonywania.The default value of the underlying attached property is true; however, this will be influenced by the actual state of input methods at runtime.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość, która jest zwracana przez załączoną Właściwość InputMethod.IsInputMethodEnabled dla obecnie włączonych metod wejściowych (klawiatury, mowy i innych urządzeń wejściowych).This property returns the value that is returned by the attached property InputMethod.IsInputMethodEnabled for the currently enabled input methods (keyboard, speech, and other input devices).

Dotyczy