UIElement.IsManipulationEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dla tego UIElementsą włączone zdarzenia manipulowania.Gets or sets a value that indicates whether manipulation events are enabled on this UIElement.

public:
 property bool IsManipulationEnabled { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsManipulationEnabled { get; set; }
member this.IsManipulationEnabled : bool with get, set
Public Property IsManipulationEnabled As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli na tym UIElementsą włączone zdarzenia manipulowania. w przeciwnym razie false.true if manipulation events are enabled on this UIElement; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy aplikację, która ma czerwony prostokąt.The following example creates an application that has a red Rectangle. Właściwość IsManipulationEnabled prostokąta ma ustawioną wartość true, a okno aplikacji subskrybuje zdarzenia ManipulationStarting, ManipulationDeltai ManipulationInertiaStarting.The IsManipulationEnabled property of the Rectangle is set to true and the application's window subscribes to the ManipulationStarting, ManipulationDelta, and ManipulationInertiaStarting events. Ten przykład jest częścią większego przykładu w instruktażu: Tworzenie pierwszej aplikacji dotykowej.This example is part of a larger example in Walkthrough: Creating Your First Touch Application.

<Window x:Class="BasicManipulation.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Move, Size, and Rotate the Square"
    WindowState="Maximized"
    ManipulationStarting="Window_ManipulationStarting"
    ManipulationDelta="Window_ManipulationDelta"
    ManipulationInertiaStarting="Window_InertiaStarting">
 <Window.Resources>

  <!--The movement, rotation, and size of the Rectangle is 
    specified by its RenderTransform.-->
  <MatrixTransform x:Key="InitialMatrixTransform">
   <MatrixTransform.Matrix>
    <Matrix OffsetX="200" OffsetY="200"/>
   </MatrixTransform.Matrix>
  </MatrixTransform>

 </Window.Resources>

 <Canvas>
  <Rectangle Fill="Red" Name="manRect"
         Width="200" Height="200" 
         RenderTransform="{StaticResource InitialMatrixTransform}"
         IsManipulationEnabled="true" />
 </Canvas>
</Window>

Uwagi

Ustaw tę właściwość na true, jeśli chcesz, aby UIElement otrzymać ManipulationStarting, ManipulationStarted, ManipulationDelta, ManipulationInertiaStarting, ManipulationBoundaryFeedbacki ManipulationCompleted zdarzeń.Set this property to true if you want the UIElement to receive the ManipulationStarting, ManipulationStarted, ManipulationDelta, ManipulationInertiaStarting, ManipulationBoundaryFeedback, and ManipulationCompleted events. Aby uzyskać więcej informacji na temat manipulowania, zobacz przegląd danych wejściowych.For more information about manipulations, see the Input Overview. Przykład aplikacji reagującej na manipulowanie, zobacz Przewodnik: Tworzenie pierwszej aplikacji dotykowej.For an example of an application that responds to manipulations, see Walkthrough: Creating Your First Touch Application.

Dotyczy